Gwarancja i współpraca

Detale, nie marki

Odpowiedzialne doradztwo to odpowiedzialność za Klienta.
Koncentracja na detalach, nie opiniach o producencie.

Gwarancja i współpraca

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności zamówionego towaru przed rozpoczęciem prac montażowych, jak również stanu towaru po ich zakończeniu. Rozpoczęcie prac montażowych jest równoznaczne z akceptacją zamówionego towaru przez Zamawiającego.

 

 1. Portierge Sp. z o. o. udziela gwarancji na zakupiony towar na terenie Polski, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Ochrona gwarancyjna trwa 12 miesięcy [ lub więcej, jeśli gwarantuje to producent ] od daty sprzedaży [ widniejącej na dowodzie zakupu ] i ulega przedłużeniu o następne 12 miesięcy [ łącznie 24 miesiące ], w przypadku montażu wyrobu przez Autoryzowane Ekipy Montażowe firmy Portierge Sp. z o. o.
 2. Warunkiem ważności gwarancji jest przedłożenie przez Zamawiającego w punkcie sprzedaży lub [ jeśli zakup był poza punktem sprzedaży ] pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną, w terminie do 30 dni od dnia zauważenia usterki, dokumentu zakupu produktu [ faktury ], oraz karty gwarancyjnej opieczętowanej i podpisanej przez osobę upoważnioną w punkcie sprzedaży Portierge Sp. z o. o. lub Autoryzowaną Ekipę Montażową firmy Portierge Sp. z o. o.
 3. Roszczenia dotyczące wad jawnych zakupionych produktów rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich przed przystąpieniem Portierge Sp. z o. o. do montażu tegoż produktu, tj. przy odbiorze dostarczonego produktu Zamawiającemu. Portierge Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia ww. zgłoszenia wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku zamontowania produktu z wadami jawnymi [ widocznymi w trakcie montażu ], produkt nie podlega reklamacji z tytułu tych wad. Za wady jawne uważa się w szczególności niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów produktu, estetykę wykonania powłoki lakierniczej lub laminowanej i uszczelnień silikonowych oraz uszkodzenia mechaniczne typu: rysy, wgniecenia, pęknięcia itp.
 4. Portierge Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wyłącznie za wady produktu wynikłe z przyczyn w nich tkwiących i powstałe po ich montażu.
 5. Portierge Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnionymi wadami produktu, oraz za szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Zamawiającego korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody te nie wystąpiły.
 6. Portierge Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku:
  1. użytkowania produktu przez Zamawiającego niezgodnie z przeznaczeniem i konserwacji,
  2. wad powstałych na skutek niestosowania się do Instrukcji: Transportu i Składowania, Montażu, Eksploatacji i Konserwacji produktu przez Zamawiającego,
  3. wad produktu zamontowanego w pomieszczeniach niespełniających wymaganych warunków montażu wyszczególnionych w Instrukcji Montażu, jeżeli do ich powstania mogło przyczynić się niespełnienie ww. warunków, nawet wówczas, jeżeli produkt był montowany przez Autoryzowaną Ekipę Montażową Portierge Sp. z o. o.,
  4. zaistnienia różnic połysku i nieznacznego kredowania powłoki lakierniczej,
  5. zaistnienia różnic odcieni powierzchni drzwi spowodowanych barwą lub niejednorodnością drewna, nawet jeżeli są rozbieżne z kolornikiem Producenta,
  6. zaistnienia trwałych [ nieustępujących po sezonie grzewczym ] odkształceń skrzydła drzwi mniejszych niż 6 mm,
  7. wystąpienia wad spowodowanych przez zdarzenia losowe takie jak: grad, wyładowania atmosferyczne, powódź, zalanie, pożar, huragan, włamanie itp.,
  8. wystąpienia wad powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
  9. wystąpienia wad spowodowanych bezpośrednim kontaktem produktu z ziemią lub wodą,
  10. wystąpienia uszkodzeń powstałych w wyniku niestabilności ścian, w których produkt został zamontowany,
  11. produktów, w których dokonano napraw lub przeróbek bez zgody Producenta,
  12. zaistnienia szkód spowodowanych przez zwierzęta, w szczególności ptaki lub owady,
  13. roszenia elementów drzwi [ dotyczy w szczególności szyb i okuć ] występującego w słabo wentylowanych pomieszczeniach,
  14. wad drzwi dopuszczonych przez Polską Normę PN-88/B-10085,
  15. wad szyb dopuszczonych przez Kryterium Techniczne IsiC NR 20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie,
  16. uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym elementów i pomniejszych usterek nierzutujących na wykorzystanie produktu,
  17. wad powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości lub niewiedzy Zamawiającego,
  18. wad wynikających z montażu produktu nie przez wyznaczoną ekipę monterską,
  19. produktów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie.
 7. Decyzję co do sposobu i terminu realizacji naprawy gwarancyjnej oraz ocenę charakteru wady podejmuje Portierge Sp. z o. o. [ lub upoważniony przedstawiciel ].
 8. Jeżeli jest to możliwe, naprawa gwarancyjna może być wykonana u Zamawiającego, pod warunkiem że charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych.
 9. Zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji nie zachodzi gdy: oględzin, naprawy lub wymiany nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 10. W przypadku nadużycia uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, w szczególności bezprzedmiotowego wezwania pracowników Portierge Sp. z o. o., Portierge Sp. z o. o. może dochodzić od Zamawiającego zwrotu rzeczywistych, poniesionych wydatków, w tym kosztów dojazdu, oraz dniówek roboczych pracowników.
 11. W przypadku sporu co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować wyniki ekspertyz w takim przypadku. Jeżeli ekspertyza wykaże jednoznacznie, że wady wyrobu są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną, koszty ekspertyzy poniesie Portierge Sp. z o. o., w przeciwnym przypadku koszty te poniesie Zamawiający.

Warunki współpracy


 1. Umowa współpracy zawarta zostaje pomiędzy Zleceniobiorcą [ Portierge Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Kolejowa 47/U19, 01-210 Warszawa, Nip: 527-270-28-94 KRS: 0000480763 ] Telefon 22 2330019 a Zamawiającym.
 2. Umowa dotyczy realizacji świadczenia o właściwościach ściśle określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Zleceniobiorca i Zamawiający zwani są w dalszej części Warunków Umowy łącznie „Stronami”. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż oraz montaż przez Zleceniobiorcę ruchomości opisanej w części III „Przedmiot Zamówienia”.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia zgodnie z właściwościami określonymi w części III. „Przedmiot zamówienia” z należytą starannością oraz bez wad i w porozumieniu z Zamawiającym.
 5. Przedmiot Zamówienia, określony szczegółowo w części III. „Przedmiot Zamówienia” Zamawiający odbiera na podstawie protokołu odbioru zamówienia, podpisanego przez Zamawiającego oraz osobę upoważnioną przez Zleceniobiorcę. Zamawiający potwierdza poprawność i terminowość zrealizowanego przez Zleceniobiorcę zamówienia składając podpisy na Umowie [ w części VIII. „Montaż” ] oraz na protokole odbioru zamówienia. Wzór protokołu odbioru zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
 6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy pomieszczenie/a, w którym/ch będą wykonywane prace montażowe, odebrać Przedmiot Zamówienia po jego wykonaniu oraz zapłacić terminowo wynagrodzenie z tytułu Umowy. Udostępnienie pomieszczenia/lokalu, odbiór przedmiotu zamówienia, a także podpisanie protokołu odbioru Zamawiający dokonuje osobiście lub wyznacza osoby trzecie, które automatycznie przejmują wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego na jego odpowiedzialność, zgodnie z umową oraz jej warunkami.
 7. Zleceniobiorca przystępuje do montażu sprzedanej ruchomości po upływie 14 dni kalendarzowych od daty jej wydania Zamawiającemu, a za zgodą Zamawiającego wydaną przed upływem ww. terminu. Przyjmuje się, że zgodą Zamawiającego na przystąpienie Zleceniobiorcy do realizacji czynności montażu jest udostępnienie do tego celu pomieszczenia przez Zamawiającego oraz jest równoznaczne z rezygnacją do prawa o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Dokument odstąpienia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
 8. Zamawiający będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 [ czternastu ] dni kalendarzowych od daty jej zawarcia w sytuacji złożenia zamówienia na odległość, przez Internet, lub poza punktem sprzedaży firmy, lub gdy nastąpiło wydanie Zamawiającemu ruchomości przed upływem ww. terminu [ zamówionej na odległość bez usługi montażu ] opisanej w części III. „Przedmiot Zamówienia”.
 9. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga przesłania podpisanego przez Zamawiającego dokumentu odstąpienia na adres Zleceniobiorcy podany w Umowie. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Zleceniobiorcy zamówiony towar [ niezamontowany i nieuszkodzony ] w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Po zwrocie pełnowartościowego towaru Zlecenio- biorca zwróci Zleceniodawcy pobraną należność nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, ale pod warunkiem otrzymania przedmiotu umowy.
 11. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy po upływie terminu określonego w pkt 8 WU oraz w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody na wcześniejsze przystąpienie Zleceniobiorcy do montażu jest bezskuteczne i nie zwalnia Zamawiającego z zobowiązań określonych w Umowie.
 12. W przypadku gdy przy zawarciu Umowy Strony uzgodnią w formie pisemnej, że Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy po realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Zleceniobiorcę, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w terminie 7 [ siedmiu ] dni od daty odbioru Przedmiotu Zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. W przeciwnym razie, jeśli nie było żadnych dodatkowych ustaleń pisemnych, Zamawiający ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty zgodnie z umową, przed przystąpieniem do prac monterskich lub dostawy.
 13. Do czasu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem pkt 12 WU Przedmiot Zamówienia pozostaje własnością Zleceniobiorcy, a Zamawiający zobowiązuje się wydać go Zleceniobiorcy niezwłocznie po wezwaniu do wydania.
 14. W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w pkt 12 WU Zleceniobiorca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek umownych od kwoty należności głównej w wysokości stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego [ odsetki maksymalne ].
 15. W razie braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w pkt 12 WU Zleceniobiorca może także obciążyć Zamawiającego kosztami windykacji należnego wynagrodzenia w wysokości rzeczywistych, udokumentowanych wydatków. Na koszty windykacji, których zwrotu od Zamawiającego może dochodzić Zleceniobiorca, składają się: koszty sporządzenia i wysłania do Zamawiającego dwóch wezwań do zapłaty w odstępie czasu między nimi nie mniejszym niż 30 [ trzydzieści ] dni, a w razie bezskuteczności tych wezwań – także koszty zlecenia dochodzenia roszczenia profesjonalnej firmie windykacyjnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy. Zamawiający ponosi również wszystkie koszty sądowe oraz inne wynikające z dochodzenia należności przez Zleceniobiorcę.
 16. W przypadku zwłoki Zleceniobiorcy w realizacji Przedmiotu Zamówienia trwającej ponad 21 [ dwadzieścia jeden ] dni w stosunku do umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić od Zlecenio- biorcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
 17. Zamawiający oświadcza, że wie, iż złożenie podpisu na umowie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty widniejącej na umowie i wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Zleceniobiorcę bez podpisu Zamawiającego.
 18. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Zleceniobiorcę faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego podany w Umowie. Niniejsza zgoda stanowi akceptację w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej [ Dz. U. 2012, Nr 1528 ], jej cofnięcie może być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; akceptacja nie wyłącza prawa Zleceniobiorcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie tradycyjnej [ papierowej ]. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniobiorcę o każdej zmianie adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury elektroniczne.
 19. Zamawiający oświadcza że zapoznał się z Warunkami Gwarancji na towar będący przedmiotem umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie wymienione w Umowie załączniki stanowią integralną jej część. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.