Raty

Detale, nie marki

Odpowiedzialne doradztwo to odpowiedzialność za Klienta.
Koncentracja na detalach, nie opiniach o producencie.

Raty

 

Uzyskanie kredytu ratalnego odbywa się przy wsparciu Doradcy Portierge, który nadzoruje cały proces. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest m.in. od źródła uzyskiwanych przez Klienta dochodów. W tym celu niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów:

Umowa o pracę

 1. oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach [ ważne 30 dni od daty wystawienia ], lub
 2. dokument ZUS RMUA zawierający:
  • dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, PESEL ] oraz
  • informację o dochodach netto [ brutto ] oraz
   • dane teleadresowe zakładu pracy oraz
   • pieczęć zakładu pracy oraz
   • podpis upoważnionego pracownika, lub
   • oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
 3. dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, adres zamieszkania ] oraz
  • minimum 3 wpływy [ minimum 1 w każdym miesiącu ] na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu wynagrodzenia, pieczęć banku oraz
  • pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.

Umowa zlecenia / umowa o dzieło

 1. kserokopia ostatniej umowy zlecenia / umowy o dzieło o dzieło spośród dotychczas zawartych przez daną osobę umów, jak też egzemplarze pozostałych umów zawartych przez nią w okresie bieżącego roku i w roku poprzednim [ w tym umów już zrealizowanych ] oraz
 2. kserokopia zeznania złożonego w US o wysokości osiągniętego dochodu i wysokości należnego podatku dochodowego [ za rok poprzedni ] lub
 3. oryginał zaświadczenia za okres co najmniej 3 miesięcy, wystawione przez podmiot zatrudniający [ ważne 30 dni od daty wystawienia ] lub
 4. dokument ZUS RMUA zawierający:
  • dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, PESEL ] oraz
  • informację o dochodach netto [ brutto ] oraz
  • dane teleadresowe zakładu pracy oraz
  • pieczęć zakładu pracy oraz
  • podpis upoważnionego pracownika, lub
 5. oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
  • dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, adres zamieszkania ] oraz
  • minimum 3 wpływy [ minimum 1 w każdym miesiącu ] na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu wynagrodzenia, pieczęć banku oraz
  • pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.

Emerytura

 1. kserokopia decyzji o przyznaniu, przeliczeniu, waloryzacji nie starszej niż 12 miesięcy, gdzie znajduje się aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia lub
 2. oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o otrzymywaniu świadczenia lub
 3. kserokopia [ oryginał do wglądu ] ostatniego lub przedostatniego odcinka/przekazu pocztowego - potwierdzenia wypłaty/odbioru EPE świadczenia, lub
 4. oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
  • dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, adres zamieszkania ] oraz
  • minimum 3 wpływy [ minimum 1 w każdym miesiącu ] na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu świadczenia ZUS, KRUS, pieczęć banku oraz
  • pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.
 5. oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym lub kopię polecenia przelewu jako potwierdzenia wpływu świadczenia na rachunek osobisty Kredytobiorcy za ostatni miesiąc z pieczęcią banku oraz podpisem pracownika banku lub
 6. oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na rachunek.

Renta

 1. oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o otrzymywaniu świadczenia lub
 2. wyciąg z rachunku ROR zawierający:
  • dane wnioskodawcy [ imię, nazwisko, adres zamieszkania ] oraz
  • pełną listę wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy oraz
  • minimum 3 wpływy [ minimum 1 w każdym miesiącu ] na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu świadczenia ZUS, KRUS, pieczęć banku oraz
  • pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku lub
 3. kserokopia decyzji o przyznaniu, przeliczeniu, waloryzacji nie starszej niż 12 miesięcy, gdzie znajduje się aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia lub
 4. kserokopia [ oryginał do wglądu ] ostatniego lub przedostatniego odcinka/przekazu pocztowego- potwierdzenia wypłaty/odbioru EPE świadczenia, lub
 5. oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym lub kopię polecenia przelewu jako potwierdzenia wpływu świadczenia na rachunek osobisty Kredytobiorcy za ostatni miesiąc z pieczęcią banku oraz podpisem pracownika banku lub
 6. oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na rachunek.

Dodatkowo dla:
ZUS - w przypadku kobiet poniżej 60 roku życia i mężczyzn poniżej 65 roku życia,
KRUS - kobiety poniżej 55 roku życia i mężczyźni poniżej 60 roku życia,

wymagany jest dokument potwierdzający do kiedy przyznane jest świadczenie [ np. decyzja o przyznaniu, lub legitymacja rencisty ].

W przypadku renty rodzinnej kopia decyzji o jej przyznaniu, z której wynika ilość osób w rodzinie, którym to świadczenie przysługuje oraz okres na jaki renta została przyznana. Do dochodu netto nie wliczana jest część przypadająca na dzieci, które ukończyły 18 lat.

Działalność rolnicza

 1. oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub
 2. kserokopia nakazu płatniczego, lub
 3. kserokopia innego dokumentu określającego wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy, np. kontrakt, faktury z mleczarni, ubojni.

Najem lub dzierżawa

 1. kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana [ termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy ], oraz
 2. kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy lub
 3. kserokopia deklaracji PIT-36/PIT-28 [ od 1.I do 30.IV ].

Działalność gospodarcza

 1. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub
 2. kopię aktualnego odpisu z rejestru KRS [ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej można zastąpić oddrukiem ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego można zastąpić oddrukiem ze strony KRS ] oraz
 3. kserokopia terminowo opłacanych wpłat na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, lub terminowo opłacanych składek odprowadzanych do ZUS z ostatnich 3 miesięcy lub zaświadczenie z US lub ZUS o nie zaleganiu ze składkami i wpłatami.

Dokumenty uzależnione od formy opodatkowania.

W przypadku Karty podatkowej:

 1. oświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz
 2. kopia decyzji o wymiarze karty podatkowej.

W przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów:

 1. oświadczenie o osiąganych dochodach oraz jeden z poniższych:
 2. kserokopia Księgi Przychodów i Rozchodów za okres ostatnich trzech miesięcy [ od 1.IV do 31.XII, ] lub
 3. kopie wpłat zaliczek na podatek dochodowy za ostatnie 3 miesiące, lub
 4. oryginał zaświadczenia z US o wysokości dochodu, lub
 5. kserokopia deklaracji VAT-7 za ostatnie 3 miesiące lub VAT-7K za ostatni kwartał, lub
 6. kopia ostatniego PIT-36/PIT-36L [ od 1.I do 30.IV ].

W przypadku Ryczałtu:

 1. kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości wraz z aneksami, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana [ termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy ], oraz
 2. kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy lub
 3. kserokopia deklaracji PIT-36/PIT-28 za rok poprzedni [ od 1.I do 30.IV ].